Provozní řád SEN Studio

Upozornění: Vzhledem k současné situaci v České republice, která se týká celosvětové pandemie koronaviru, má SEN Studio speciální doplňková pravidla.
Interní pravidla studia
 • Každý student vyplněním přihlášky a zaplacením faktury potvrzuje svůj souhlas se všemi níže uvedenými pravidly a zavazuje se k jejich dodržování. Za předpokladu, že je student nezletilý, je nutné, aby se s pravidly seznámil rodič nebo zákonný zástupce dítěte.
 • Osobní údaje poskytnuté studenty nebo rodiči budou použity pouze pro interní práci a nebudou předány třetím osobám. Ponecháním telefonního čísla a e-mailu nám dáváte souhlas k zasílání informací a zpravodajů prostřednictvím SMS a e-mailu. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit pomocí odkazu, který bude přítomen na konci každého námi zaslaného e-mailu.
 • Do studia budou přijati pouze ti studenti, kteří vyplnili a podepsali:
 • přihlášku SEN Studio z.s.,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je studentovi méně, než 18 let, je nutné, aby tento dokument vyplnil a podepsal rodič nebo zákonný zástupce).
 • Studenti jsou rozděleni do předem stanovených složek, které mají pevný tréninkový harmonogram.
 • Správa si vyhrazuje právo nahradit lektora dané lekce a provádět změny v rozvrhu skupinových lekcí.
 • Informace o jakýchkoliv změnách se dozvíte buď na našich webových stránkách nebo na recepci studia. Dále také prostřednictvím e-mailu nebo oznámení na WhatsApp skupině.
 • Platba za výuku probíhá každý semestr a je nevratná. Před provedením platby můžete využít týden bezplatných lekcí, abyste zjistili, jestli je pro vás naše studio vyhovující. Pokud budete spokojeni, po týdnu zaplatíte částku za semestrální kurz a tím se stanete studentem SEN Studio.
 • Platbu lze uhradit hotově na recepci studia nebo převodem na účet (údaje k bezkontaktní platbě najdete na našich webových stránkách). Platba za každý semestr se provádí 7-14 dní před zahájením výuky. Noví studenti částku uhradí nejpozději 7 dní po skončení zkušebního období.
 • Předplatné platí pouze na jeden semestr –⁠ není tedy možné částku převést na semestr následující nebo členství pozastavit. Pokud vynecháte lekci (např. z důvodu nemoci), můžete využít možnost kompenzace tak, že se zúčastníte lekce jiné skupiny. Pokud ale nemůžete přijít na trénink, je nutné informovat správce studia o vaší nepřítomnosti nejpozději dvě hodiny před začátkem lekce prostřednictvím SMS nebo zprávy na WhatsAppu. Pokud tak neučiníte, nebudete si moci lekci nahradit.
 • Zameškanou lekci si musíte nahradit ještě v průběhu stávajícího semestru. Jakékoliv otázky týkající se zameškaných hodin jsou individuálně projednávány s vedoucím.
 • V případě změn v rozvrhu nebo při záměně lektora se platba za lekci nevrací. Lekce, které byly zrušeny kvůli chybě studia, budou nahrazeny.
 • Studenti, kteří vystupují na soutěžích, festivalech a jiných akcích, musí mimo semestrální poplatek za lekce zaplatit také kostýmy a jiné poplatky spojené s vystupováním.
 • Během lekcí a představení jsou pořizovány fotografie nebo videa. Přijetím těchto podmínek student souhlasí s použitím výše zmíněných materiálů k reklamním účelům a se zveřejněním pořízeného obsahu na sociálních sítích.
 • V případě vzniku mimořádných událostí jako jsou chybějící prostředky komunikace, zdroje energie, události vyvolané třetí stranou, zásahy státních orgánů, požáry, zemětřesení a jiné katastrofy nebo kalamity, stávky, epidemie, výpadky dopravy, masové nepokoje, události nebo války, které objektivně způsobují výpadek činnosti SEN Studio, pak správa studia a studenti nemají právo na vzájemné nároky/náhrady a každá ze zúčastněných stran nese riziko těchto následků. Úhrada za tréninky při těchto událostech se nenahrazuje (nevrací), ale studio může navrhnout alternativní výuku (například on-line výuku).
Chování a bezpečnost ve studiu
Abyste mohli tancovat v našem studiu, je nutné:
 • Jednou ročně absolvovat lékařskou prohlídku. Každý student musí mít během jakýchkoliv tanečních kurzů nebo představení úrazové pojištění.
 • Koupit si taneční uniformu a speciální boty (podrobné informace o konkrétních úborech pro různé taneční složky získáte u lektorů a správce studia).
 • Přijít do sálu 5-7 minut před začátkem lekce, již převlečeni a připraveni na lekci.
 • Pokud přijdete do studia pozdě nebo naopak dřív, než vaše lekce začne, vstupte do tanečního sálu až se souhlasem lektora.
 • V případě, že se nemůžete na lekci dostavit, informujte studio o důvodu vaší absence (např. prostřednictvím SMS zprávy na administrátorské číslo studia: +420 776 325 005)
 • Před zahájením lekce si sundejte hodinky, řetízky, prsteny, náramky, velké náušnice a jiné podobně tvrdé a rušivé předměty.
 • Dávejte pozor na veškeré sportovní vybavení sálu a vybavení celého studia. Udržujte čistotu a pořádek v šatnách a v jiných technických místnostech.
 • V případě požáru, silného kouře nebo úplného výpadku proudu okamžitě zastavte výuku a opusťte prostory studia podle evakuačního plánu, se kterým by se studenti měli předem seznámit na recepci.
Ve studiu je přísně zakázáno:
 • Jíst jídlo v tanečních sálech, šatnách nebo jiných oblastech, které k tomu nejsou přímo určeny. Mimo toho je také přísně zakázáno žvýkat žvýkačku během cvičení.
 • Používat mobilní telefony v čase výuky (zastavování uprostřed tréninku kvůli telefonním hovorům nebo notifikacím je pro tělo nezdravé a podobné chování také ruší daného lektora i studenty).
 • Používání parfémů, kosmetiky nebo hřejivých mastí s výraznou vůní.
 • Regulovat topení, osvětlení, ventilační systémy a hudbu v sále.
 • Zveřejňovat reklamy, propagační materiály, provádět průzkumy a distribuovat zboží v prostorách studia bez písemného souhlasu správy.
 • Provádět jakékoliv veřejné akce (distribuce letáků, politické, komerční nebo jiné reklamní kampaně), které nebyly předem domluveny se správou studia.
 • Vstupovat do sálu s domácími mazlíčky nebo jinými zvířaty.
 • Přijít do třídy i za předpokladu, že má student chronické, infekční nebo kožní onemocnění. Takové chování ohrožuje jak zdraví daného studenta, tak zdraví ostatních studentů a lektorů. Z tohoto důvodu má správní orgán právo požadovat lékařské osvědčení o přijetí do skupinových nebo individuálních lekcí.
 • Kouřit, a to jak v prostorách studia, tak před studiem.
 • Konzumace alkoholických i nízkoalkoholických nápojů. Dále je zakázáno přijít na trénink pod vlivem návykových látek.
 • Dotýkat se zrcadel, sedět na radiátorech, parapetech a jiných podobných konstrukcích z důvodu rizika jejich poškození. V případě, že student způsobí jakoukoliv škodu na majetku, je za ní také finančně zodpovědný.
Chování během lekcí:
 • Přesně a včas plňte všechna cvičení, která vám lektor udělí. Vždy se rozehřejte a protáhněte – ⁠rozcvička vaše tělo připraví na taneční lekci a zabrání možným úrazům.
 • Dané cviky provádějte pouze se souhlasem daného lektora.
 • Při skupinovém tréninku dodržujte se zbylými studenty přiměřené rozestupy, aby nedošlo k úrazu.
 • Pokud se necítíte dobře nebo jste se zranili, informujte o této skutečnosti svého lektora před začátkem hodiny.
 • V případě nehody či úrazu je zraněný student nebo očitý svědek nehody povinen neprodleně informovat o situaci přítomného lektora.
 • Cenné věci, peníze a mobilní telefony (vypnuté nebo ztlumené v tichém režimu) si prosím vezměte do sálu s sebou. Tyto předměty jsou vaší zodpovědností, a proto je nutné, abyste si je sami hlídali. Studio nezodpovídá za bezpečnost cenností nebo jiných důležitých věcí, které jste v sále zanechali. Pokud dojde ke ztrátě a správa studia podobné předměty nalezne, umístí je do Lost and Found, kde budou uchovány po dobu jednoho měsíce.
Čemu věnovat POZORNOST:
Platbou za kurzy v SEN Studio potvrzujete váš souhlas se všemy výše uvedenými pravidly studia a zavazujete se k jejich dodržování. V případě porušení těchto pravidel si studio vyhrazuje právo semestrální předplatné kurzů zrušit bez možnosti finanční náhrady.

Student, který tato pravidla porušil, nese zodpovědnost za následky svých činů a bude o předpisech, které musí dodržovat, znovu poučen. V případě opakovaného porušení může být vyloučen z tréninku nebo z celé tréninkové skupiny. V případě úrazu, který by nastal důsledkem nerespektování těchto pravidel, zodpovědnost nenese studio ani přítomný lektor.

Neznalost interních pravidel studia studenta neomlouvá.
Vážení studenti,
všechny výše zmíněné požadavky jsou nastaveny tak, aby byl pobyt v našem studiu pohodlný, příjemný, ale především také bezpečný. Doufáme, že tato stanoviska chápete a budete je respektovat, abychom mohli navázat bezproblémovou vzájemnou spolupráci.
S pozdravem,
Nelya Shelegeda
Vedoucí SEN Studio